ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ!

To PEIRATIKO REPORTAZ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ!

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

Οι βατραχάνθρωποι του Λ.Σ σε φύλαξη στόχων εκτός χώρου Λ.Σ, με τον...νόμο!

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

5 ΧΡΟΝΙΑ PEIRATIKO REPORTAZ
Βατραχάνθρωποι του Λ.Σ-Ελλ.Ακτ. όλες αυτές τις μέρες συμμετέχουν σε φύλαξη στόχων,  μαζί με αστυνομικούς ευαίσθητους "στόχους".
Επειδή λάβαμε σχετική διαμαρτυρία από άνδρες της ΜΥΑ το ερευνήσαμε και  εξηγούμε,  πως υπάρχει νόμος για αυτό το θέμα, 
που ψηφίστηκε,  στις 9/12/2013.
Τον δημοσιεύουμε προς ενημέρωσή σας.
Ενδιαφέρον ιδιαίτερο έχει και το άρθρο, σύμφωνα με το οποίο,
  αν σου βάλει τρεις πειθαρχικές ποινές, ετησίως, ο"ΥΠΕΡΔΙΟΙΚΗΤΗΣ, 
όπως είναι ο...σημερινός, 
σε   αποπέμπει από την ΜΥΑ.
ΕΡΩΤΗΜΑ: 
ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΕΙ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΠΕΜΨΕΙ, ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
 Η ΑΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ;;;
Πόπη Χριστοδουλίδου
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου
261
9 Δεκεμβρίου 2013
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
4481

Άρθρο 17
Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών
Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑΛ/ΛΣ) και άλλες
διατάξεις περί αυτού» (Α ́40), όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 6 του ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσω−
πικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις»
(Α ́172) και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 1
Σύσταση – Αρμοδιότητες
1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου λειτουργεί
Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος
(Μ.Υ.Α./Λ.Σ.) με λειτουργική και επιχειρησιακή αυτοτέλεια, εποπτευόμενη από την αρμόδια 
Υπηρεσία 
σύμφωνα με τον Οργανισμό που ισχύει κάθε φορά.
2. Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. αναλαμβάνει τη διενέργεια αντιτρoμοκρατικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
υψηλού
κινδύνου προς προστασία της δημόσιας ασφάλειας.
3. Επιχειρησιακά η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. έχει αποκλειστικά τις
εξής αρμοδιότητες:
α) Ανάληψη τακτικής δράσης σε αποστολές του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και των Λιμενικών
Αρχών της χώρας σχετικά με την αντιμετώπιση ειδικών
εγκλημάτων βίας, αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου στους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. ή και εκτός αυτών εφόσον
αυτό ζητηθεί
αρμοδίως.
β) Σε περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει η Μ.Υ.Α./Λ.Σ.
υπάγεται σε ειδικό επιχειρησιακό στρατηγείο δρώντας
σε μη αστικό περιβάλλον, συνεπικουρεί δε την ΕΚΑΜ/
ΕΛΑΣ σε αστικό περιβάλλον μετά από σχετική εντολή
του Αρχηγού Λ.Σ.
γ) Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. σε περίοδο πολέμου ή γενικής επιστράτευσης ή σε περίπτωση άμεσης απειλής 
της εδαφικής
ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της χώρας λόγω εξωτερικών κινδύνων, 
σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού και εντάσσεται στη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, όποτε αυτό διαταχθεί.
δ) Εκτέλεση νηοψιών βάσει σχεδίου εκτίμησης απειλών που καταρτίζει μηνιαίως η αρμόδια
 Διεύθυνση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
ε) Αντιμετώπιση των κινδύνων από κάθε είδους εκρηκτικούς μηχανισμούς και βομβιστικές απειλές.
στ) Εκτέλεση κάθε εξειδικευμένης καταδυτικής δραστηριότητας και διαχείρισης ναυαγίων.
ζ) Παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα και
πλοία στη θάλασσα.
Άρθρο 2
1. Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. στελεχώνεται από μόνιμο εν ενεργεία
προσωπικό του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο διακρίνεται σε
Επιχειρησιακό και Διοικητικό. 
Το επιχειρησιακό προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του Διοικητή,
αποτελείται αποκλειστικά από πτυχιούχους της Σχολής
Υποβρυχίων Καταστροφών της ΣΥΚ/ΠΝ. Το διοικητικό
προσωπικό στελεχώνει τα γραφεία της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. εκτός
του γραφείου Επιχειρήσεων και Εκπαιδεύσεως.
2. Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ αναλαμβάνει την επιλογή ανά 6μηνο
μέσω ειδικού προγράμματος αξιολόγησης των ενδιαφερομένων εκ του προσωπικού του Λιμενικού 
Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι εν συνεχεία θα
φοιτήσουν στο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών της
ΣΥΚ/ΠΝ.
3. Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ παρέχει εκπαίδευση και γνώσεις στο
προσωπικό του Λ.Σ. και ιδίως στο προσωπικό των πλωτών και εναέριων μέσων με τα οποία η
Μ.Υ.Α./Λ.Σ. επι−
χειρεί, μέσω του σχολείου ειδικών αποστολών.
4. Η οργάνωση και η λειτουργία της Μ.Υ.Α./Λ.Σ., τα
χρησιμοποιούμενα μέσα, ο εξοπλισμός, ο τύπος των
επιχειρησιακών στολών και διακριτικών, η επιλογή, οι
προϋποθέσεις παραμονής, η διαδικασία απομάκρυνσης
ή αποχαρακτηρισμού, η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία
λεπτομέρεια καθορίζονται με Κανονισμό που εκδίδεται
από τον Αρχηγό Λ.Σ. και κυρώνεται με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, που δεν δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση και
πιστοποίηση του προσωπικού της επί αντικειμένων αρμοδιότητάς της.
6. Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. συνεργάζεται με τις αντίστοιχες ειδικές
μονάδες ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε θέματα εκπαίδευσης, οργάνωσης, εξοπλισμού και επιχειρήσεων.
7. Ο Διοικητής της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. είναι αρμόδιος για την
κλήση σε απολογία της σχετικά με πειθαρχικές 
παραβάσεις και την επιβολή πειθαρχικών ποινών
 στο σύνολο
του προσωπικού,  το οποίο υπηρετεί στη
 Μ.Υ.Α./Λ.Σ.. Ο υποβρύχιος καταστροφέας
 αποπέμπεται από
 την Μονάδα είτε αυτοδικαίως εάν στο ίδιο έτος
 επιβληθούν
σε  βάρος του από τον Διοικητή τρεις (3)
 πειθαρχικές
ποινές είτε με τον τρόπο που ορίζει ο κανονισμός
 της
Μ.Υ.Α./Λ.Σ.
8. Στο Επιχειρησιακό προσωπικό της παραγράφου 1,
χορηγείται ένα από τα επιδόματα κινδύνου ή επιχειρήσεων, που προβλέπεται για το
αντίστοιχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τους αυτούς όρους και
προϋποθέσεις, όπως προβλεπόταν ήδη με την παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 1940/1991.».